Helpdesk (010) 303 27 30
Hulpbieder
’Heb van januari t/m september wekelijks de...’ > Lees meer

Starten met HiP

Hoe kunt u HiP in uw woonplaats starten?
Een lokale kerk, parochie, diaconie of een lokaal diaconaal platform neemt contact met ons op. In een bijeenkomst, waarbij meerdere kerken en parochies vertegenwoordigd zijn, lichten wij onze werkwijze en missie toe. Als er belangstelling bestaat om HiP in de betreffende woonplaats te realiseren, is er een lokale kerk, parochie, contactpersoon of werkgroep nodig die daarin het voortouw wil nemen. Wij maken samen met deze persoon of groep een stappenplan voor het tot stand komen van HiP in de betreffende plaats.

Richtlijnen om HiP te kunnen starten
Om succesvol te kunnen starten met HiP in uw woonplaats is het belangrijk dat er nauwkeurig gekeken wordt naar de noodzaak en haalbaarheid van de HiP-helpdesk. Wij denken hierin graag met u mee. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

Sociale problematiek
Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de sociale problematiek in uw woonplaats. Hieruit kan blijken dat er behoefte is aan de komst van HiP, dat het vrijwillige hulpaanbod van de kerken en parochies aanvullend is op bestaande initiatieven. Door middel van onderzoek kan een inschatting worden gemaakt van het te verwachten aantal hulpvragen vanuit uw woonplaats, zodat HiP daadwerkelijk succesvol kan starten.

Deelnemende kerken en parochies
Het is gunstig wanneer de in HiP deelnemende kerken en parochies samen een goede afspiegeling vormen van de kerkelijke kaart in uw woonplaats. Dit kan de onderlinge verbondenheid vergroten. Het betekent ook dat het merendeel van de kerken en parochies in uw stad of dorp wil deelnemen, en dat er geloofsgemeenschappen met diverse achtergronden vertegenwoordigd zijn. De aanwezigheid van een diaconaal platform vergemakkelijkt het traject.

Lokale financiering
Zijn er voldoende lokale inkomsten om de HiP-helpdesk in uw woonplaats te financieren? Deze inkomsten kunnen binnenkomen vanuit overheidsgelden, fondsen, particuliere giften, bedrijven, parochies en kerken. HiP adviseert de lokale werkgroep bij het verzamelen van financiën.

Helpdesk en coördinator
Bij voldoende kerkelijk draagvlak en voldoende plaatselijke inkomsten kan de lokale HiP-helpdesk worden ingericht (locatie, telefoonnummer en medewerker) en zorgt de werkgroep voor een coördinator. Deze coördinator wordt de spil in het lokale netwerk en is de tussenpersoon richting het hoofdkantoor van HiP.

Lokale organisatie met landelijke faciliteiten
De lokale werkgroep of het diaconaal platform organiseert de lokale helpdesk en zorgt voor een gestroomlijnde coördinatie. Het hoofdkantoor van HiP faciliteert de lokale organisatie onder meer op het gebied van ICT, vrijwilligersbeleid en communicatiematerialen. Het besluit om lokaal daadwerkelijk te starten wordt samen genomen.

Promotie
Zodra het besluit om te starten is genomen, wordt de lokale HiP-helpdesk ingericht. Vervolgens wordt gestart met het voorlichten van kerkleden en parochianen, om hen te enthousiasmeren hulpbieder te worden. Daarnaast krijgen lokale zorg- en welzijnsorganisaties te horen dat er binnenkort hulp beschikbaar komt vanuit de kerken en parochies. Het hoofdkantoor van HiP stelt voor deze promotie allerlei materialen beschikbaar.

Welke hulp wordt er zoal via HiP geboden?
Praktische hulp
Klusjes in huis
Boodschappen doen
Formulieren invullen
Administratie ordenen

Sociale hulp
Samen koffiedrinken
Begeleiding bij bezoek arts
Bezoek aan huis
Ondersteuning van mantelzorgers
Wandeling maken